Privacybeleid

Waarom een privacy policy?

Alvo, een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Schoenstraat 8, 9140 Temse, met ondernemingsnummer: 0404.814.058 (hierna “Alvo” of “Wij”) hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens bij het ter beschikking stellen van haar loyaliteitsprogramma.

Wij zullen persoonsgegevens naar aanleiding van uw registratie voor een Alvo klantenkaart, en het gebruik ervan, dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften, waaronder o.a. de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van dit privacybeleid wensen wij u, als houder en gebruik van een Alvo klantenkaart, in te lichten over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens door Alvo naar aanleiding van uw deelname aan het loyaliteitsprogramma.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacy policy. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.
Ons meest recent beleid inzake privacy zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze website.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke
Alvo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het loyaliteitsprogramma “Alvo klantenkaart” nu, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking bepaald. 

Alvo kan steeds bereikt worden via onderstaande gegevens:

Alvo CV
Schoenstraat 8
9140 TEMSE

Ondernemingsnummer: 0404.814.058
E-mail: info@alvo.be
Website: https://www.alvo.be/
Telefoon: 03/890.65.30

Verwerker(s) / gezamenlijk verantwoordelijken
Alvo verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derden die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en dewelke persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Alvo. Deze verwerkers kunnen steeds worden meegedeeld op verzoek en zijn verbonden met Alvo door middel van een verwerkersovereenkomst teneinde een verwerking in overeenstemming met de GDPR te waarborgen.
In elk geval werkt Alvo samen met de volgende verwerker in het kader van de terbeschikkingstelling van het loyaliteitsprogramma. Deze verwerker ontvangt de persoonsgegevens naar aanleiding van uw aankopen, hierna nader vermeld:

Boxplosive B.V. – Kraaivenstraat 25-59 | 5048 AB Tilburg | Nederland

Het kan tevens voorkomen dat Alvo samen met een derde het doel en de middelen van de verwerking bepaald in welk geval Alvo dient beschouwd te worden als een gezamenlijk verantwoordelijke, samen met deze derde. 

Zo zullen filiaalhouders van Alvo beperkt toegang krijgen tot de door voor hun filiaal relevante data en zal deze data alleszins ter beschikking gesteld worden indien een filiaalhouder beslist om haar lidmaatschap van Alvo te beëindigen.

Zulks kan het geval zijn wanneer filiaalhouders samen met Alvo persoonsgegevens zullen verwerken in het kader van het loyaliteitsprogramma.

Algemeen inzake de verwerkingen door Alvo

Alvo verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. 

Zo zal Alvo in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring. 

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt door gebruikers die deze in hoofde van hun functie moeten kunnen verwerken voor de rechtmatige verwerkingsdoeleinden.

De verwerkingsmogelijkheden zijn voldoende fijnmazig gemoduleerd, zodat elke gebruiker slechts de persoonsgegevens kan verwerken waarvoor dit in hoofde van zijn functie nodig is en over de tijdsperiode waarvoor dit in hoofde van zijn functie nodig is.

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bedoeld in artikel 9.1. van de GDPR.

Alvo erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Alvo gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen. Dit in overeenstemming met de vereisten van de GDPR.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Alvo kan de volgende categorieën van persoonsgegevens van u verwerken:

Ingevolge registratie van een digitale klantenkaart:

 • Identificatiegegevens, e-mailadres
 • Consumptiegegevens: favoriete Alvo-winkel

Ingevolge gebruik van het loyaliteitsprogramma, via een klantenkaart:

 • Identificatiegegevens, e-mailadres/ naam
 • Locatiegegevens
 • Consumptiegegevens: favoriete Alvo-winkel
 • Persoonlijke kenmerken, zoals de leeftijd of het geslacht; 
 • Fysieke kenmerken
 • Leefgewoonten;
 • Samenstelling van de familie;
 • Vrijetijdsbesteding, zoals de interesse voor bepaalde hobby’s of andere interesses;
 • Consumptiegewoonten;
 • Andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet;
   

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Alvo verwerkt persoonsgegevens in hoofdzaak om het loyaliteitsprogramma mogelijk te maken en u de voordelen te kunnen verstrekken ontvangen op een correcte wijze evenals haar overige activiteiten behoorlijk en in overeenstemming met de op haar rustende wettelijke verplichtingen uit te oefenen.

De verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn in hoofdzaak gericht op volgende doeleinden:

 • registratie: het registreren van een natuurlijke persoon dewelke gebruik wil maken van het loyaliteitsprogramma;
 • administratie: het opvolgen en toekennen van punten en andere voordelen conform de voorwaarden van toepassing op toegekende punten, vouchers en / of Alvo-aanbienden.
 • controle: controle op de juistheid van de verstrekte gegevens  en het naleven van de voorwaarden;
 • marketing: het voorzien van gepersonaliseerde berichten, voordelen en aanbiedingen dewelke beter aansluiten bij de consumptie- en leefgewoonten van u, zoals gekend naar aanleiding van het gebruik van de klantenkaart;
 • klachtenbehandeling: het registeren van persoonsgegevens teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten; het registeren van klachten;
 • kwaliteitsverbetering: verzameling en verwerking van alle gegevens tot verbetering van het loyaliteitsprogramma en de daartoe ingezette middelen, waaronder de gebruikte online platformen.
 • statistiek;

U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Alvo en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Alvo beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde diensten te schorsen.

Op welke manier ontvangen wij uw persoonsgegevens?

In de regel verwerven Wij gegevens rechtstreeks van u, door registratie van een klantenkaart dan wel door het scannen van uw aankopen en / of het gebruik van de toegekende voordelen.

Indien dit niet mogelijk blijkt dan kunnen Wij de gegevens ook bekomen door deze op te vragen bij een filiaalhouder van Alvo of een door ons aangestelde verwerker.

Op welke manier verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken je gegevens via:

 • de opname ervan in het digitaal platform
 • de scanapparatuur

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens van u, wanneer zulks wettelijk geregeld is, in overeenstemming met de wettelijk bepaalde termijn.

Bij gebreke aan een wettelijke bepaalde termijn bewaren wij gegevens van u tot u overgaat tot verwijdering van uw profiel en / of wij het loyaliteitsprogramma beëindigen.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing
Wanneer u op afdoende wijze uw identiteit bewijst heeft u het recht om van Alvo uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

U hebt daarbij het recht om meer informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR. Dit in zoverre u zou oordelen dat huidige informatieverstrekking nadere toelichting behoeft.

U zal voorafgaand aan de registratie van uw klantenkaart in kennis worden gesteld van het privacyreglement dat op u van toepassing is.

Indien u wenst om uw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Alvo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@Alvo.be

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden.

U heeft daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door Alvo te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Alvo zal beoordelen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer de gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

U heeft het recht om van Alvo een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
 • De verwerking van Alvo blijkt onrechtmatig en men wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Alvo heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch u hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Alvo dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

U heeft bovendien ten alle tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Alvo staakt hierna de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij Alvo dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht op bezwaar. 

U heeft daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit u in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien u wenst een recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Alvo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@alvo.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan Alvo verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van toestemming. 

Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens louter rust op toestemming.

Indien u wenst om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Alvo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@alvo.be

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer u Alvo terecht heeft verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Alvo elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. U kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

Recht op het intrekken van toestemming / het recht om klacht in te dienen

U heft steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Alvo bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Alvo hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@alvo.be.

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van de rechten door u zal Alvo steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke u in een eenvoudige taal zal ontvangen. Dit o.a. door het ter beschikking van deze policy op de website van Alvo.

Alvo zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde u voorafgaand aan de verwerking te informeren over deze policy.

De termijnen voor het beantwoorden van de verzoeken kan in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van de verzoeken, verlengd worden. Alvo zal daartoe binnen de maand na ontvangst van een verzoek u in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.